Metody nauczania i literatura

Metody nauczania i literatura

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz stosowana jest w celu jednoczesnego rozwijania funkcji wzrokowych, słuchowych oraz językowych, jak również dotykowo kinestetycznych i motorycznych. Wspomaga rozwój integracji percepcyjno-motorycznej,a  tym samym wpływa na kształtowanie lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. 

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne służy rozwijaniu świadomości w zakresie własnego ciała oraz usprawnianiu ruchowemu. Wpływa korzystnie na orientację przestrzenną oraz umiejętności współdzielenia z innymi  przestrzeni poprzez nawiązywanie bliskiego kontaktu.

Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak, inaczej odimienna metoda czytania, mająca na celu wczesne kształtowanie umiejętności czytania z pełnym zrozumieniem czytanego tekstu. 

Naukę rozpoczyna się od zapisania najważniejszego dla dzieci słowa – własnego imienia. 

Metoda Dziecięcej Matematyki wg. profesora Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej to edukacja matematyczna realizowana poprzez osobiste doświadczenia dziecka. Dzięki tej metodzie dziecko jest w stanie samodzielnie tworzyć pojęcia i umiejętności.

Pedagogika zabawy – ideą przewodnią jest tutaj wiara w człowieka i jego potencjalne umiejętności. Pedagogika zabawy opiera się na zasadach: dobrowolności, wielopoziomowości komunikacyjnej, unikanie rywalizacji, różnorodności środków przekazu. Głównym celem pedagogiki zabawy jest motywowanie do aktywności i rozwoju w miłej, serdecznej i swobodnej atmosferze. 

Zabawy fundamentalne są programem opierającym się na rozwijaniu zdolności dziecka od urodzenia do 6 roku życia. Dzięki tej metodzie dziecko korzysta ze swojego potencjału umysłowego w optymalny sposób, co prowadzi do osiągnięcia dojrzałości szkolnej we wszystkich strefach umysłowych.

Metoda projektu to metoda kształtująca wiele umiejętności w oparciu o wiedzę z różnych dziedzin . Jej istotą jest samodzielna praca uczniów oparta na współpracy,rozwijaniu myślenia, odejmowaniu decyzji. Metoda ta korzystnie wpływa na podwyższenie samooceny oraz poczucie odpowiedzialności. 

Grafomotoryka to metoda usprawniająca motorykę małą, czyli sprawność dłoni i palców poprzez ćwiczenia graficzne. Jest to ćwiczenie przygotowujące do rysowania i pisania.

Glottodydaktyka to metoda przygotowująca dzieci do nauki czytania i pisania poprzez:

*ćwiczenia emisyjne, oddechowe i artykulacyjne

*porównywanie i identyfikowanie liter

*syntezę i analizę wyrazów

*czytanie techniką „ślizganie”

*doskonalenie umiejętności trzymania narzędzia do pisania.

Edukacja multimedialna – polega na wkraczaniu dzieci w przestrzeń użytkowania mediów. Jej celem przewodnim jest wykształcenie w dzieciach kompetencji pozwalających na świadome korzystanie ze środków masowego przekazu. 

W ramach podstawy programowej proponujemy udział w następujących zajęciach: